تقديم به منتظران واقعی آن حضرت

 

یابن الحسن کجایی ...... ای داد و از جدایی*****<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

گفتم که روی ماهت از ما چرا نهان است ....... گفتا تو خود حجابی   ورنه رخم عیان است *****

 

گفتم که از  که  پرسم  جانا  نشان  کویت  ...... گفتا نشان چه پرسی این کوی بی نشان است *****

 

گفتم مرا غم  تو خوشتر ز شادمانی  است ......  گفتا  که در  ره  ما  غم  نیز  شادمان  است  *****

 

گفتم  که  سوخت  جانم  از  آتش  نهانت  ......  گفتا  که  سوخت  ان  را  کی  ناله  و  فغانت  *****

 

گفتم  فراق  تا کی  گفتا  که  تا  تو هستی  ...... گفتم نفس همین است گفتا سخن همان است  *****

 

گفتم  که هست  حاجت  گفتا  بخواه  از ما  ...... گفتم  غمم  بیفزا   گفتا  که  رایگان  است  *****

 

یابن الحسن کجایی ...... ای داد و از جدایی*****

 

/ 0 نظر / 15 بازدید