چی می شد ؟؟؟

بنام خدای مهربون

چي مي شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما بركت بده چرا كه ديروزما وقت نكرديم از او تشكر كنيم.
چي مي شد اگه خدا فردا ديگه ما را هدايت نميكرد چون امروز اطاعتش نكرديم .
چي مي شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود چرا كهامروز قادر به دركش نبوديم.
چي مي شد ديگه هرگز شكو فا شدن گلي را نمي ديديمچرا كه وقتي خدا بارون فرستاده بود گله كرديم.
چي مي شد اگه خدا عشق و مراقبتشرا از ما دريغ مي كرد چرا كه ما از محبت ورزيدن به ديگران دريغ كرديم .
چي ميشد اگه خدا فردا كتاب مقدسش را از ما مي گرفت چرا كه امروز فرصت نكرديم آنرابخوانيم .
چي مي شد اگه خدا در خا نه اش را مي بست چون ما در قلبهاي خود رابسته ايم .
چي مي شد اگه خدا امروز به حرفهايمان گوش نمي داد چون ديروز بهدستوراتش خوب عمل نكرديم.
چي مي شد اگه خدا خواسته هايمان را بي پاسخ مي گذاشتچون فراموشش كرديم.
چي مي شد اگه ما از اين مطالب به سادگي بگذريم ؟
بياييمخود را به خدا نزديكتر كنيم و بذر خدا شناسي را در قلبهاي يكديگر بكاريم.

التماس دعا <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 4 نظر / 19 بازدید
علی اميدوار

سلام خيلی قشنگ نوشتی افرا التماس دعا

الهه خوبيها

سلام افرا خسته نباشی جالب بود موفق باشی

بازم يه دوست

سلام عزيزم خوبی دادا بازم اومدم بهت سر زدم دوست داشتی بمنهم سر بزن خدانگهدار

امير

توسايتت آرامش خوبی پيداکردم.دعات می کنم.بااجازت چندمطلب راکپی گرفتم