گل طاها

 
سید علی افشاری ( منتظر افرا )

 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك

نویسندگان وبلاگ سید علی افشاری ( منتظر افرا )


لینک دوستان
گلهای بهشتی
گل طاها
بهترین گل دنیا
نواي دل
كنيزان حضرت زهرا (س)

آمار بازدید

پشتیبانان وبلاگ
Persianblog
PersianWeblog

 

۱۳۸٥/٤/٦

فاطميه دوم تسليت

بسم الرب الفاطمه

اللهم صل علی فاطمه و ابيها

سالروز شهادت مظلومانه ام الائمه فاطمه زهرا (س) تسليت و تعزيت باد

« سيماى حضرت فاطمه سلام الله عليها در روز قيامت »

بسم الله الرحمن الرحيم

چهره مقدس و ملكـوتى فاطمه زهرا عليها السلام در تاريخ اسلام آنقدر تابناك و روشـن است كه چنـدان به تحقيق و بـررسـى نياز نـدارد، اما با تـوجه به ايام شهادت آن بزرگوار شايسته است اندكى درباره فضايل حضـرتـش گفتگـوكنيـم. بـرايـن اسـاس، به سـراغ روايات نـورانـى معصـومان عليهم السلام مـى رويـم تا بـامقام و جايگاه آن حضـرت در قيامت آشنا شويم.
كيفيت برانگيخته شدن:

برانگيخته شـدن و رستاخيز از لحظات بسيار سخت و وحشتناك آينـده بشر است، زمانى كه معصـومين عليهم السلام همـواره بدان مى انديشند و گاه از خوف آن بيهوش مى شدند. فاطمه صلوات الله عليها نيز چنيـن بود و بيشتر به آن زمان مـى انديشيد.

فكر زنده شدن، عريان بـودن انسانها در قيامت، عرضه شـدن به محضـر عدل الهى و... او را در انـدوه فـرو مـى بـرد. اميـرمـومنـان علـى عليه السلام مـى فـرمـايند: 
روزى پيامبرخـدا صلي الله عليه و آله بـر فاطمه سلام الله عليها وارد شـد و او را انـدوهناك يـافت.  فـرمـود:  دختـرم !  چـرا انـدوهگينى؟  فاطمه عليها السلام پاسخ داد: پدرجان ! 

 ياد قيامت و برهنه محشـور شدن مردم در آن روز، رنجم مى دهد.
پيامبر صلي الله عليه و آله فرمـود: آرى دخترم! آن روز، روز بزرگـى است. اما جبرئيل از سوى خداوند برايم خبر آورد مـن اولين كسى هستم كه برانگيخته مى شـوم. سپس ابراهيـم و آنگاه همسرت على بـن ابى طالب (عليه السلام).

پـس از آن، خـداونـد جبـرئيل را همـراه هفتاد هزار فـرشته به سـوى تـو مى فرستد. وى هفت گنبد از نـور بر فراز آرامگاهت برقرار مى سازد.
آنگـاه اسـرافيل لبـاسهاى بهشتـى بـرايت مـیآورد و تـو آنها را مـى پـوشـى. فـرشته ديگرى به نام زوقائيل مركبـى از نـور بـرايت می آورد كه مهارش از مرواريد درخشان و جهازش از طلاست. تـو بر آن مركب سـوار مى شـوى و زوقائيل آن را هدايت مـى كنـد. در ايـن حال هفتاد هزار فرشته با پرچم هاى تسبيح پيشاپيـش تـو راه مى روند.
اندكـى كه رفتـى، هفتاد هزار حـورالعيـن در حالى كه شادمانند و ديدارت را به يكـديگر بشارت مى دهند، به استقبالت مـى شتابند. به دست هريك از حـوريان منقلـى از نـور است كه بـوى عود از آن بـر مى خيزد... آنها در طرف راستت قرار گرفته، همراهت حركت مـى كنند.
هنگامـى كه به همان انـدازه از آرامگاهت دور شـدى، مريـم دختـر عمران همراه هفتاد هزار حـورالعيـن به استقبالت مـی آيد و برتـو سلام مى گـويد. آنها سمت چپت قرار مى گيرند و همراهت حركت مى كنند. آنگـاه مادرت خـديجه, اوليـن زنـى كه به خـدا و رسـول او ايمان آورد, همراه هفتاد هزار فرشته كه پرچمهاى تكبير در دست دارنـد، به استقبالت می آيند. وقتـى به جمع انسانها نزديك شدى، حـواء با هفتاد هزار حـورالعيـن به همراه آسيه دختر مزاحـم نزدت می آيد و با تـو رهسپار مـى شـود.

حضـور فاطمه در ميان مردم:

فاطمه جان، هنگامى كه به وسط جمعيت حاضـر در قيامت مـى رسى، كسـى از زير عرش پـروردگار به گـونه اى كه تمام مردم صدايش را بشنوند، فرياد مـى زنـد: چشمها را فـرو پوشانيد و نظرها را پايين افكنيد تا صـديقه فـاطمه، دخت پيـامبـر صلي الله و عليه و آله و همـراهـانـش عبـور كننـد.
پـس در آن هنگـام هيچ كـس جز ابـراهيـم خليل الـرحمان و علـى بـن ابـى طـالب عليهماالسلام و... به تـو نگـاه نمـى كنند.
جابربـن عبدالله انصارى نيز در حديثى از پيامبر خدا صلى الله و عليه وآله اين حضور را چنين توصيف مى كند:
روز قيامت دختـرم فاطمه بـر مركبـى از مـركبهاى بهشت وارد عرصه محشر مـى شـود. مهار آن مركب از مرواريـد درخشان، چهار پايـش از زمرد سبز، دنباله اش از مشك بهشتى و چشمانـش از ياقوت سرخ است و بر آن گنبدى از نور قرار دارد كه بيرون آن از درونـش و درون آن از بيرونـش نمايان است. فضاى داخل آن گنبـد انـوار عفـو الهى و خارج آن پرتـو رحمت خـدايـى است. بر فرازش تاجـى از نـور ديـده مـى شـود كه هفتاد پايه از در و ياقـوت دارد كه هماننـد ستارگان درخشان نور مى افشانند.
در هر يك از دو سمت راست و چپ آن مركب هفتاد هزار فرشته به چشـم مـى خـورد. جبرئيل مهار آن را در دست دارد و با صـداى بلند نـدا مى كند: نگاه خود فراسوى خويش گيريد و نظرها پايين افكنيد. ايـن فـاطمه دختـر محمـد است كه عبـور مـى كنـد. در ايـن هنگام، حتـى پيامبـران و انبيـا و صـديقيـن و شهدا همگـى از ادب ديـده فـرو مى گيـرند تا فاطمه صلوات الله عليها عبـور مـى كنـد و در مقابل عرش پـروردگارش قرار مى گيرد.

انشالله با ظهور دولت يار مهدی صاحب الزمان  ( عج ) قبر از نظر غايب بی بی دو عالم حضرت صديقه طاهره زهرای اطهر سلام الله عليها رو بنماياند. انشالله که از چشم انتظاری بدر آييم.

التماس دعا


پيام هاي ديگران ()

سید علی افشاری ( منتظر افرا )


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]